گزارش تصویری

افتتاحیه پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت

حرف تازه : گزارش تصویری مراسم افتتاحیه پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت از نگاه حرف تازه:

حرف تازه : گزارش تصویری مراسم افتتاحیه پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت از نگاه حرف تازه:

photo_2016-03-31_15-05-17 photo_2016-03-31_15-05-26 photo_2016-03-31_11-12-34 photo_2016-03-31_12-48-47 photo_2016-03-31_12-48-43 photo_2016-03-31_12-48-37 photo_2016-03-31_11-30-38 photo_2016-03-31_12-48-06 photo_2016-03-31_12-48-50 photo_2016-03-31_12-48-54 photo_2016-03-31_12-49-05 photo_2016-03-31_12-49-08 photo_2016-03-31_12-49-36 photo_2016-03-31_12-50-31 photo_2016-03-31_12-50-24 photo_2016-03-31_12-52-28 photo_2016-03-31_12-53-18 photo_2016-03-31_12-53-48 photo_2016-03-31_12-57-33 photo_2016-03-31_12-54-51 photo_2016-03-31_12-54-43 photo_2016-03-31_12-54-36 photo_2016-03-31_12-54-04 photo_2016-03-31_12-57-37 photo_2016-03-31_12-57-40 photo_2016-03-31_12-58-19 photo_2016-03-31_12-58-41 photo_2016-03-31_13-02-24 photo_2016-03-31_13-01-10 photo_2016-03-31_13-00-18 photo_2016-03-31_13-07-50 photo_2016-03-31_13-08-01 photo_2016-03-31_13-08-31 photo_2016-03-31_13-08-57 photo_2016-03-31_13-12-24 photo_2016-03-31_14-42-07 photo_2016-03-31_14-42-01 photo_2016-03-31_13-12-43 photo_2016-03-31_13-12-34

photo_2016-03-31_14-51-53