در یکصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت که با موضوع طرح سوال از شهردار رشت برگزار شده بود، اعضای شورای اسلامی شهر رشت از پاسخ های ارائه شده توسط ناصر حاج محمدی شهردار رشت قانع شدند.

حرف تازه – در یکصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت که با موضوع طرح سوال از شهردار رشت برگزار شده بود، اعضای شورای شهر رشت از پاسخ های شهردار قانع شدند.

در جلسه هفته گذشته شورای شهر رشت طرح سوال ۱۴ بندی حجت جذب عضو شورای شهر رشت در خصوص عملکرد ناصر حاج محمدی شهردار رشت در حوزه های مختلف اعلام وصول شد و او در این جلسه به ارائه پاسخ پرداخت.

از جمع یازده نفره اعضای شورای شهر رشت، ۷ نفر از اعضا پاسخ های ارائه شده توسط حاج محمدی را قانع کننده دانستند و ۴ نفر نیز از پاسخ های ارائه شده قانع نشدند.

اعضای شورای شهر رشت از پاسخ های شهردار قانع شدند

اعضای شورای شهر رشت از پاسخ های شهردار قانع شدند