اعتراض به سلف تفکیک شده دانشگاه تهران | ناهار خوردن روی زمین برخی از دانشجویان

مهر عکسی از تجمع برخی از دانشجویان دانشگاه تهران و ناهار خوردن روی زمین در اعتراض به سلف تفکیک شده را منتشر کرد .

به گزارش حرف تازه، مهر عکسی از تجمع برخی از دانشجویان و ناهار خوردن روی زمین در اعتراض به سلف تفکیک شده دانشگاه تهران را منتشر کرد.