استیضاح شهردار رشت در روز یکشنبه | علوی بار دیگر استیضاح می شود

با برگزاری چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت و با درخواست چهار عضو شورا، جلسه استیضاح شهردار رشت در روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

به گزارش اختصاصی حرف تازه، با برگزاری چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت و با درخواست چهار عضو شورا، جلسه استیضاح شهردار رشت در روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

پیش بینی می شود کارگرنیا، نوری هریس، تاج شهرستانی، کریمی کرنق، عباس نژاد و شمس شفیعی در حلقه مخالفان شهردار باشند اما ۶ رای برای برکناری شهردار کافی نیست.

برکناری شهردار در شورای یازده نفره نیاز به ۸ رای دارد. این در حالی است که گفته می شود عاشری، عزیزی، رضویان، حسینی و رمضانی اعتقاد به برکناری سید امیرحسین علوی، شهردار رشت، در این مقطع ندارند.