در ادامه خبرهای مربوط به حضور برخی نمایندگان فعلی در وزارتخانه ها، این بار خبر استخدام دوباره الیاس حضرتی در وزارت نفت منتشر شده است. 

حرف تازه – در ادامه خبرهای مربوط به حضور برخی نمایندگان فعلی در وزارتخانه ها، این بار خبر استخدام دوباره الیاس حضرتی در وزارت نفت منتشر شده است. 

شاید ویژه‌ترین استخدام نفتی نمایندگان، مربوط به الیاس حضرتی باشد؛ نماینده‌ای که یک‌بار در دوران زنگنه اول، به نفت رفت و بازنشسته شد و حالا دوباره به نفت برگشته است.

سمت سازمانی که اکنون برای وی در نظر گرفته‌شده در سیستم جامع نیروی انسانی، سمت بازرس ارشد در اداره کل بازرسی وزارت نفت است و به‌احتمال فراوان مدیرکل بازرسی وزارت نفت می‌شود.

استخدام دوباره الیاس حضرتی در وزارت نفت!

استخدام دوباره الیاس حضرتی در وزارت نفت! مسئولیت او چیست؟

منبع: عصرایران