آیین یادبود حاجی محمد میرزا چایکارملقب به کاشف السلطنه بنیانگذار صنعت چایکاری ایران و تجلیل از غفور گنجه ای معمار مقبره کاشف

حرف تازه – آیین یادبود حاجی محمد میرزا چایکارملقب به کاشف السلطنه بنیانگذار صنعت چایکاری ایران و تجلیل از غفور گنجه ای معمار مقبره کاشف با حضور نائب رییس و عضو شورای شهر برگزار شد.

حرف تازه – آیین یادبود حاجی محمد میرزا چایکارملقب به کاشف السلطنه بنیانگذار صنعت چایکاری ایران و تجلیل از غفور گنجه ای معمار مقبره کاشف با حضور نائب رییس و عضو شورای شهر برگزار شد.