واگذاری زمین و تسهیلات شفاف سازی شود

آیا خون مجموعه هپی لند رنگین تر است؟!

آیا سایر مجموعه ها با اهدافی مشابه نیز می توانند مسیر طی شده توسط هپی لند را تجربه کنند و آیا برای آنان نیز با چنین مساعدت ها و همکاری های گسترده ای، مسیر رشد و توسعه کسب و کار فراهم می شود؟ آیا خون مجموعه هپی لند رنگین تر است؟!

اختصاصی حرف تازه – مجموعه هپی لند در سالهای اخیر سروصدای زیادی به پا کرده و به یکی از برندهای مشهور در سطح کشور تبدیل شده است. این برند در استان گیلان و به ویژه منطقه آزاد انزلی نیز فعالیت چشمگیری داشته اما این فعالیت ها خالی از حواشی نبوده است.

شائبه هایی در خصوص نحوه عملکرد این مجموعه وجود داشته؛ از واگذاری های زمین به این برند گرفته تا تسهیلاتی که توسط مدیریت این مجموعه اخذ شده است اما هنوز پاسخ شفافی به این شائبه ها داده نشده است.
ابهاماتی در مورد نحوه فعالیت های این برند همیشه نزد افکار عمومی مطرح بوده و این سوال را به وجود آورده که  چطور، در چه سالی و با حضور چه افرادی و بر اساس چه منافعی برای مردم، این امتیازات به این مجموعه داده شده و کدام مسئولین و با چه ضابطه ای در آن دخیل بوده اند؟ و اینکه چرا مدیر پیشین سازمان منطقه آزاد انزلی، در آخرین روزهای عمر مدیریتی خود برخی از این قراردادها را لغو کرده و تفویض نکرده است؟
هپی لند اکنون مجموعه ای بزرگ را تشکیل داده و به بخشی از اهداف اولیه خود دست یافته است اما پیگیری های اولیه نشان می دهد که واگذاری های مختلف به این شرکت با ابهامات زیادی روبرو است و همین مساله و زمزمه های پیرامون آن، سوالاتی را در خصوص  نحوه واگذاری ها ایجاد کرده است.
در  چنین شرایطی انتظار می رود مسئولین امر، در راستای رفع ابهامات موجود، شفاف سازی و تنویر افکار عمومی، ضمن بررسی کامل ماجرا، پاسخ شفافی از ابعاد مختلف این پرونده ارائه کنند.
آیا سایر مجموعه ها با اهدافی مشابه نیز می توانند مسیر طی شده توسط هپی لند را تجربه کنند و آیا برای آنان نیز با چنین مساعدت ها و همکاری های گسترده ای، مسیر رشد و توسعه کسب و کار هموار می شود؟ آیا خون مجموعه هپی لند رنگین تر است؟!
در آینده از این پرونده بیشتر سخن خواهیم گفت…
حرف تازه آمادگی دارد هرگونه پاسخ احتمالی از سوی این مجموعه و یا مسئولین سازمان منطقه آزاد انزلی و سایر مسئولین مربوطه در این زمینه را منتشر نماید.
آیا خون مجموعه هپی لند رنگین تر است؟!

آیا خون مجموعه هپی لند رنگین تر است؟!