آیات موحدی کرمانی و شاهرودی نائب رئیس اول و دوم خبرگان شدند

تی تی خبر (حرف تازه) : آیات موحدی کرمانی با ۶۵ رای و هاشمی شاهرودی با ۶۳ رای به ترتیب نواب اول و دوم رئیس مجلس خبرگان شدند. آیت الله موحدی کرمانی با ۶۵ رای و آیت الله هاشمی شاهرودی با ۶۳ رای به ترتیب نواب اول و دوم رئیس مجلس خبرگان در دور پنجم […]

تی تی خبر (حرف تازه) : آیات موحدی کرمانی با ۶۵ رای و هاشمی شاهرودی با ۶۳ رای به ترتیب نواب اول و دوم رئیس مجلس خبرگان شدند.

آیت الله موحدی کرمانی با ۶۵ رای و آیت الله هاشمی شاهرودی با ۶۳ رای به ترتیب نواب اول و دوم رئیس مجلس خبرگان در دور پنجم شدند.

بر اساس رای گیری که دقایقی پیش صورت گرفت آیت الله احمد جنتی با کسب ۵۱ رای به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد.
نامه