آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (یکپارچه) پروژه کفسازی محله پردسر لاهیجان

شهرداری لاهیجان براساس بودجه مصوب شهرداری در نظر دارد پروژه کفسازی محله پردسر را با برآورد اولیه بمبلغ ۹/۸۰۷/۳۷۲/۵۱۵ ریالرا براساس فهرست بهای سال ۱۴۰۱ و با استفاده از منابع داخلی شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی (یکپارچه) به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه (۵) رشته ابنیه و دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : https://www.setadiran.ir واگذار نماید .

به گزارش حرف تازه، متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) با واریز مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۶۱۰۳۳۸۹۷۲ درآمد شهرداری (بانک ملت ) از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ لغایت روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۹/۷ اقدام نمایند .

– مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان جهت شرکت در مناقصه مبلغ  ۴۹۰/۳۶۸/۶۲۶  ریال بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما ( با اعتبار سه ماه ) یا واریز به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۲۰۰۸۸۷۰۰۲ نزد  بانک ملی اقدام نمایند .

– سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه  تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مستردد نخواهد شد .

چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهدشد.
– آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد )تا پایان وقت اداری ( ساعت ۱۲ ظهر) روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰میباشد . تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند ، ضمناً شرکت کننده میبایست محتوی پاکت ضمانت نامه را بصورت درب بسته تا زمان اعلام شده به کارفرما ( دفتر امور پیمان و رسیدگی ) تحویل نماید . – تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۱ راس ساعت ۱۱ ظهر به آدرس : لاهیجان – بلوار امام رضا(ع) – میدان گلستان – ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد . شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار میباشد . – سایر جزئیات واطلاعات دراسناد مناقصه قید گردیده است و متقاضیان میبایست جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ذکر شده مراجعه نمایند . – پیشنهادهای فاقد سپرده و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد . دارا بودن حداقل پایه (۵) رشته ابنیه الزامی میباشد .