آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (یکپارچه) پروژه اجرای کفسازی بازار شماره (۲) و (۳) لاهیجان

شهرداری لاهیجان براساس بودجه مصوب شهرداری در نظر دارد پروژه اجرای کفسازی بازار شماره (۲) و (۳) را با برآورد اولیه بمبلغ ۹/۳۰۱/۰۹۰/۹۵۴ریال را براساس فهرست بهای سال ۱۴۰۱ و با استفاده از منابع داخلی شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی (یکپارچه) به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه (۵) رشته ابنیه و دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : https://www.setadiran.ir واگذار نماید .

به گزارش حرف تازه، آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (یکپارچه) پروژه اجرای کفسازی بازار شماره (۲) و (۳) لاهیجان منتشر شد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  با واریز مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۶۱۰۳۳۸۹۷۲ درآمد شهرداری (بانک ملت ) از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ لغایت روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۹/۹ اقدام نمایند .

– مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان جهت شرکت در مناقصه مبلغ ۴۶۵/۰۵۴/۵۴۸ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما ( با اعتبار سه ماه ) یا واریز به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۲۰۰۸۸۷۰۰۲ نزد  بانک ملی اقدام نمایند .

– سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه  تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مستردد نخواهد شد .

چنانچه برندگان  اول و دوم و سوم مناقصه  از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهدشد۰ – آخرین مهلت جهت ارایه  پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد )تا پایان وقت اداری ( ساعت  ۱۲ ظهر) روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۴ میباشد . تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد  از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند ، ضمناً شرکت کننده میبایست محتوی پاکت ضمانت نامه را بصورت درب بسته تا زمان اعلام شده به کارفرما ( دفتر امور پیمان و رسیدگی ) تحویل نماید . – تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ راس ساعت ۱۱ظهر به آدرس : لاهیجان – بلوار امام رضا(ع) – میدان گلستان – ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد . شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار میباشد . – سایر جزئیات واطلاعات دراسناد مناقصه قید گردیده است و متقاضیان میبایست جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ذکر شده مراجعه نمایند . – پیشنهادهای فاقد سپرده و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد . دارا بودن حداقل پایه (۵) رشته ابنیه الزامی میباشد .