معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود جهت خدمت در واحدهای تابعه بر اساس مجوز برنامه پزشک خانواده، به تعداد ۴۰ نفر نیازمند می باشد.

حرف تازه – دانشگاه علوم پزشکی گیلان با انتشار یک آگهی از جذب نیروی قراردادی پزشک خانواده در روستاهای گیلان خبر داد.

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود جهت خدمت در واحدهای تابعه خود بر اساس مجوز برنامه پزشک خانواده، به تعداد ۴۰ نفر ینروی پزشک نیازمند می باشد.

لذا متقاضیان می توانند جهت اعلام آمادگی و علاقه مندی، درخواست و مدارک خود را حداکثر تا مورخ ۹۹/۴/۱۲شامل تصویر شناسنامه، کارت ملی، کارت معافیت از خدمت (آقایان) و پایان طرح به آدرس پست الکترونیک health@gums.ac.ir ارسال نمایند.

آگهی جذب نیروی قراردادی پزشک خانواده در روستاهای گیلان

آگهی جذب نیروی قراردادی پزشک خانواده در روستاهای گیلان