آموزش گرامر انواع ضمایر انگلیسی در آکادمی تات

آموزش انواع ضمایر و کاربرد ضمایر در انگلیسی به همراه مثال و جمله های کاربردی در مقاله آورده شده است. آکادمی زبان تات نکات گرامری مهمی در مورد ضمایر را در این مقاله بیان کرده.

حرف تازه – رپورتاژ آگهی:

انواع ضمایر در زبان انگلیسی

 ضمایر یا pronouns در زبان انگلیسی، کلماتی هستند که به جای اسم یا عبارت اسمی در جمله قرار می‌گیرند. اسم یا عبارت اسمی که ضمیر به جای آن می‌آید، مرجع ضمیر یا antecedent نامیده می‌شود. استفاده از ضمایر باعث می‌شود که جملات کوتاه‌تر شوند و اسامی به طور مکرر تکرار نشوند. در زبان انگلیسی، انواع مختلفی از ضمایر وجود دارند که هر یک کاربردها و مصارف متفاوتی دارند. به عنوان مثال، ضمایر شخصی مانند I، you، he، she، it، we و they برای اشاره به افراد یا اشیاء استفاده می‌شوند. ضمایر ملکی مانند my، your، his، her، its، our و their برای نشان دادن وابستگی یا متعلق بودن به چیزها یا اشخاص به کار می‌روند. این تنوع در انواع ضمایر، زبان انگلیسی را برای توصیف و بیان ایده‌ها و اطلاعات بهتر و روان‌تر می‌کند.

در زبان انگلیسی انواع ضمیر به صورت زیر هستند:

*** ضمایر شخصی (Personal pronouns) در سه دسته به صورت زیر هستند:

 • ضمایر فاعلی(active pronouns) :

 1. First Person Singular: “I”

    I love to read books.

     من دوست دارم کتاب بخوانم.

 1. Second Person Singular: “You”

    You are a talented artist.

     تو هنرمند با استعدادی هستی.

 1. Third Person Singular: “He/She/It”

    She sings beautifully.

     او زیبا می‌خواند.

 1. First Person Plural: “We”

    We are going to the park.

     ما به پارک می‌رویم.

 1. Second Person Plural: “You”

    You all did a great job.

     شماها کار عالی انجام دادید.

 1. Third Person Plural: “They”

    They are coming to the party.

     آنها به مهمانی می‌آیند.

 • ضمایر ملکی (Possessive pronouns) :

 1. First Person Singular: “Mine

    The book is mine.

    کتاب مال من است.

 1. Second Person Singular: “Yours

    The car is yours.

    ماشین مال تو است.

 1. Third Person Singular: “His/Her/Its

    The house is hers.

    خانه او است.

 1. First Person Plural: “Ours

    The dog is ours.

    سگ مال ما است.

 1. Second Person Plural: “Yours

    The keys are yours.

    کلیدها مال شما هستند.

 1. Third Person Plural: “Theirs

    The bikes are theirs.

    دوچرخه‌ها مال آن‌ها هستند.

 آموزش گرامر ضمایر ملکی (possessive pronouns) در انگلیسی

 

 • ضمایر مفعولی (Object Pronouns) :

 1. First Person Singular: “Me”

    She called me.

     او به من زنگ زد.

 1. Second Person Singular: “You”

    I saw you at the park.

     من تو را در پارک دیدم.

 1. Third Person Singular: “Him/Her/It”

    I helped her.

     من به او کمک کردم.

 1. First Person Plural: “Us”

    They invited us to the party.

     آنها ما را به مهمانی دعوت کردند.

 1. Second Person Plural: “You”

    Did they see you?

     آیا آنها تو را دیدند؟

 1. Third Person Plural: “Them”

    I like them.

     من آن‌ها را دوست دارم.

آموزش گرامر ضمایر مفعولی در انگلیسی + مثال کاربردی

 

*** ضمایر ربطی (Relative Pronouns) :

 1. Who

    The person who called you is waiting outside.

     آن شخصی که به تو زنگ زد، بیرون منتظر است.

 1. Whom

    The man whom I met yesterday is a doctor.

     مردی که دیروز ملاقات کردم، یک دکتر است.

 1. Which

    This is the book which I was looking for.

     این کتابی است که من به دنبالش بودم.

 1. Whose

    The girl whose bag was lost found it.

     دختری که کیف او گم شده بود، آن را پیدا کرد.

 1. That

    The car that I bought is blue.

     ماشینی است که من خریدم، آبی است.

*** ضمایر انعکاسی (Reflexive Pronouns) :

 1. Myself

    I did it myself.

     من خودم انجام دادم.

 1. Yourself

    You can do it yourself.

     تو می‌توانی خودت انجامش بدی.

 1. Himself

    He hurt himself.

     او به خودش آسیب زد.

 1. Herself

    She dressed herself.

     او خودش را لباس پوشید.

 1. Itself

    The cat cleaned itself.

     گربه خودش را تمیز کرد.

 

 1. Ourselves

    We organized the party ourselves.

     ما خودمان جشن را برگزار کردیم.

 1. Yourselves

    You should be proud of yourselves.

     شما باید از خودتان افتخار کنید.

 1. Themselves

    They enjoyed themselves at the concert.

     آن‌ها در کنسرت از خودشان لذت بردند.

 

*** ضمایر نامعین (Indefinite Pronouns) :

 1. Someone

    Someone is knocking at the door.

     کسی در حال زدن به در است.

 1. Anyone

    Is anyone here?

     آیا کسی اینجاست؟

 1. Everyone

    Everyone enjoyed the party.

     همه از مهمانی لذت بردند.

 1. Nobody

    Nobody knows the answer.

     هیچکس پاسخ را نمی‌داند.

 1. Somebody

    Somebody left their keys on the table.

     کسی کلیدهایش را روی میز گذاشته است.

 1. Anybody

    Anybody can join the club.

     هرکسی می‌تواند به باشگاه بپیوندد.

 1. Everybody

    Everybody wants to succeed.

     همه می‌خواهند موفق شوند.

 

*** ضمایر اشاره (Demonstrative Pronouns) :

 1. This

    This is my book.

     این کتاب من است.

 1. That

    That is a beautiful flower.

     آن گل زیبا است.

 1. These

    These are my keys.

     این کلیدهای من هستند.

 1. Those

    Those are interesting books.

     آن کتاب‌ها جالب هستند.

 

آموزش گرامر ضمایر اشاره انگلیسی به همراه مثال کاربردی

 

*** ضمایر پرسشی (Interrogative Pronouns) :

 1. Who

    Who is coming to the party?

     کی به مهمانی می‌آید؟

 1. Whom

    Whom did you see at the park?

     تو که را در پارک دیدی؟

 1. What

    What is your favorite color?

     رنگ مورد علاقه‌ات چیست؟

 1. Which

    Which book do you want to read?

     کدام کتاب را می‌خواهی بخوانی؟

 1. Whose

    Whose bag is this?

     این کیف کی است؟

 

*** ضمایر تاکیدی (Emphatic Pronouns) :

 1. Myself

    I will do it myself.

     من خودم انجامش می‌دهم.

 1. Yourself

    You can do it yourself.

     تو می‌توانی خودت انجامش بدی.

 1. Himself

    He himself solved the problem.

     خودش مسئله را حل کرد.

 1. Herself

    She herself made the decision.

     خودش تصمیم گرفت.

 1. Itself

    The cat itself found the way home.

     گربه خودش راه خانه را پیدا کرد.

 1. Ourselves

    We will do it ourselves.

     ما خودمان انجامش می‌دهیم.

 1. Yourselves

    You can help yourselves to some food.

     شما می‌توانید به خودتان کمک کنید و از غذا بخورید.

 1. Themselves

    They themselves organized the event.

     آن‌ها خودشان رویداد را برگزار کردند.

 

*** ضمایر متقابل (Reciprocal Pronouns) :

 1. Each other

    They hugged each other.

     آن‌ها یکدیگر را آغوش کشیدند.

 1. One another

    The team members support one another.

     اعضای تیم یکدیگر را حمایت می‌کنند.

با توجه به اهمیت ضمایر در زبان انگلیسی، می‌توان گفت که یادگیری و استفاده صحیح از انواع مختلف ضمایر، اساسی برای داشتن یک صحبت روان و نوشتار قوی است. همچنین، شناخت دقیق از کاربردهای هر نوع ضمیر، به افزایش دقت و صحت اظهار نظرها در مکالمات و نوشتار کمک زیادی می‌کند. بنابراین، توصیه می‌شود که در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، به مطالعه و تمرین استفاده صحیح از ضمایر توجه ویژه داد.