آخرین رنگ بندی کرونایی کشور در تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ / گیلان و بسیاری از استان ها در وضعیت آبی

براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد و رنگ آبی رنگ بیشتر شهرستان‌های کشور است.

حرف تازه – براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از ۲۵ دی اعمال می‌شود و صرفا بر اساس روند بستری است؛ هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد؛ رنگ آبی همچنان رنگ بیشتر شهرستان‌های کشور است.