کوشکی
آقای کوشکی! خودتان را کنترل کنید 14 ژانویه 2020
یادداشتی از کاوه معین فر در پی تهمت ناموسی در شبکه افق؛

آقای کوشکی! خودتان را کنترل کنید

آیا هر کسی که با رویه و روش ما موافق نباشد اجازه داریم هر حرفی در مورد او بزنیم و هر تهمتی را به او و خانواده‌اش روا داریم؟ مرز این حرفها به لحاظ عرفی، شرعی و اخلاقی تا کجاست؟