کشمیر
سکوت جهانی نسبت به وقایع کشمیر یادآور مماشات با هیتلر است 12 آگوست 2019
نخست وزیر پاکستان: آیا جهان در برابر این پاکسازی نژادی نظاره گر خواهد بود؟

سکوت جهانی نسبت به وقایع کشمیر یادآور مماشات با هیتلر است

عمران خان نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که «انفعال» جامعه بین المللی نسبت به وقایع کشمیر یادآور سکوت حاکم بر جهان در زمان اوج گیری نازیسم و ظهور هیتلر در آلمان طی دهه ۳۰ میلادی است.