چوب حراج
چوب حراج بر نخستین دانشسرای رشت ۲۰ آذر ۱۳۹۷
عمارتی که چکمه های سربازان روس را تاب آورد؛

چوب حراج بر نخستین دانشسرای رشت

این عمارت دو طبقه قاجاری، با آجر چینی های تزیینی، در و پنجره های بزرگ چوبی و دستگیره های برنجی، نخستین دانشسرای رشت بود که وظیفه داشت، آموزگارانی تربیت کند تا بتوانند آموزش های نوین را به محصلان بیاموزند اما روزگار به این عمارت سخت می گیرد.