فرهاد علیپور
این روز، روز رشت ِما نیست/ در مخالفت با انتخاب ۱۲ دی بعنوان روز رشت 01 ژانویه 2020
یادداشتی از فرهاد علیپور؛

این روز، روز رشت ِما نیست/ در مخالفت با انتخاب ۱۲ دی بعنوان روز رشت

چند سالیست ۱۲ دی ماه بعنوان روز رشت انتخاب شده ؛ افرادی بدون بررسی لازم؛ بسیار عجولانه ؛و بدون کنکاش در همه جوانب این تصمیم روزی را بعنوان روز رشت انتخاب کردند که تا همیشه با مخالفت ها و اعتراض هایی همراه خواهد بود.