علیرضا کامران
تشریح اهم برنامه های منطقه دو شهرداری رشت در سال ۹۸ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

تشریح اهم برنامه های منطقه دو شهرداری رشت در سال ۹۸

مدیر منطقه دو شهرداری رشت، برنامه های عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری این منطقه در سال جاری را تشریح کرد.