عباس روزمه
نقدی بر احسان علیخانی و برنامه عصر جدید به دنبال قضاوت های بحث برانگیز داوران ۰۹ فروردین ۱۳۹۸
عباس روزمه؛

نقدی بر احسان علیخانی و برنامه عصر جدید به دنبال قضاوت های بحث برانگیز داوران

ما برنامه ساز خوبی نبودیم و خوب عمل نکردیم که اوضاعمون در این وادی آشفته شد و الا مردم ما همون مردمی هستن که با این شرایط سخت اقتصادی حاضرند هزینه کنند و برنامه های جذاب از تلویزیون های اینترنتی مشاهده کنند.