سکه
نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۸ بهمن ۹۷ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۸ بهمن ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۷ بهمن ۹۷ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۷ بهمن ۹۷

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت نیم سکه و طلا تغییری نکرد. قیمت ربع سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۵۰ هزار ریال کاهش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ بهمن ۹۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ بهمن ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۴ بهمن ۹۷ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۴ بهمن ۹۷

سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت ۲۳ بهمن ۹۷ ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت ۲۳ بهمن ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت ۲۱ بهمن ۹۷ ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت ۲۱ بهمن ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۸ بهمن ۹۷ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۸ بهمن ۹۷

تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه و ربع سکه گران شد اما قیمت طلا تغییری نکرد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۷ بهمن ۹۷ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۷ بهمن ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. قیمت ربع سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۳۵۰ هزار ریال افزایش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۶ بهمن ۹۷ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۶ بهمن ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۵ بهمن ۹۷ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۵ بهمن ۹۷

سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۴ بهمن ۹۷ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۴ بهمن ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. قیمت ربع سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۵۰۰ هزار ریال کاهش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۳ بهمن ۹۷ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۳ بهمن ۹۷

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه و ربع سکه گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۰ بهمن ۹۷ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۰ بهمن ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۹ بهمن ۹۷ ۰۹ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۹ بهمن ۹۷

تمام سکه، نیم و ربع سکه امروز در بازار رشت گران شد، ولی قیمت طلا تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۷ بهمن ۹۷ ۰۷ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۷ بهمن ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۶ بهمن ۹۷ ۰۶ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۶ بهمن ۹۷

امروز تمام سکه، ربع سکه و طلا در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۴ بهمن ۹۷ ۰۴ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۴ بهمن ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۳ بهمن ۹۷ ۰۳ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۳ بهمن ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲ بهمن ۹۷ ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲ بهمن ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته یک میلیون و۳۲۰ هزار ریال افزایش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱ بهمن ۹۷ ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱ بهمن ۹۷

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۳۰ دی ۹۷ ۳۰ دی ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۳۰ دی ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۹ دی ۹۷ ۲۹ دی ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۹ دی ۹۷

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۷ دی ۹۷ ۲۷ دی ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۷ دی ۹۷

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۵۰ هزار ریال افزایش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۶ دی ۹۷ ۲۶ دی ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۶ دی ۹۷

سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ دی ۹۷ ۲۵ دی ۱۳۹۷

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ دی ۹۷

سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد.