سند راهبردی
ضرورت تدوین سند راهبردی شورای اسلامی شهر رشت برای تحقق اهداف شهر ایده آل ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
دکتر علوی تاکید کرد:

ضرورت تدوین سند راهبردی شورای اسلامی شهر رشت برای تحقق اهداف شهر ایده آل

حرف تازه – رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به ضرورت گام برداشتن در راستای تحقق اهداف شهر ایده آل گفت: این اهداف جز با تدوین سند راهبردی و وحدت و همدلی محقق نخواهد شد. سید امیرحسین علوی تصریح کرد: یکی از علل به سرانجام نرسیدن بسیاری از اهداف در سال های گذشته، شخص […]