در روزهای اخیر انتخاب شهردار رشت وارد فاز جدیدی شده و شنیده می شود اعضای طیف 5 نفره نتوانسته اند روی گزینه مشخصی به اجماع برسند و همچنان با 6 گزینه به مسیر ادامه می دهند.

حرف تازه – در روزهای اخیر انتخاب شهردار رشت وارد فاز جدیدی شده و شنیده می شود اعضای طیف ۵ نفره نتوانسته اند روی گزینه مشخصی به اجماع برسند و همچنان با ۶ گزینه به مسیر ادامه می دهند.

گفته می شود همچنان با وجود گذشت نزدیک به ۳ ماه از خداحافظی نصرتی از شهرداری رشت، از یک سو ۶ عضو شورا تصمیم خود را برای رای به عبدالهی گرفته اند و از آن سو ۵ عضو دیگر شورا همچنان ۶ گزینه برای شهرداری رشت دارند!

شنیده های غیررسمی حاکی از آن است که فاطمه مقیمی و بهزاد نیک فهم گزینه های بهراد ذاکری هستند. همچنین از رضا ساغری به عنوان گزینه مد نظر محمد حسن عاقل منش و از مقدادی و موسوی به عنوان گزینه های مطلوب شیرزاد و رضا رسولی نام برده می شود. هرچند احتمال رای شیرزاد به ساغری نیز وجود دارد. سید امیرحسین علوی هم ظاهرا گزینه ای برای شهرداری رشت ندارد اما زمزمه های تمایل او به سمت علی مبصر و بهزاد نیک فهم به گوش می رسد. 

بدین ترتیب باید به این سوال پاسخ داده شود که در صورت صحت این شنیده ها خروجی جلسات مکرر شورانشینان برای اجماع و تصمیم گیری چه بوده است که همچنان ۵ عضو شورا با ۶ گزینه مختلف به مسیر انتخاب شهردار ادامه می دهند؟

دلیل اینکه نمی توانند به یک گزینه مشخص برسند چیست؟ چه اصراری برای تحمیل گزینه مد نظر هر یک از اعضا به دیگر اعضای طیف وجود دارد؟ لازمه کار شورایی چیست و خردجمعی چه جایگاهی نزد این طیف دارد؟ آیا مطرح شدن نام فاطمه مقیمی تنها طرحی برای عبور از اتحاد شش نفره طیف مقابل است و یا احتمال رای این افراد وجود دارد؟! 

دلیل عدم اجماع بر روی گزینه هرچه که هست به نظر می رسد ۴ تن از اعضای این طیف ۵ نفره یعنی عاقل منش، رسولی، شیرزاد و ذاکری روز گذشته نشان دادند حتی در این شرایط نیز حاضر به شهردار شدن حامد عبدالهی نیستند و شاید ترک جلسه دیروز نشانه ای از این تصمیم باشد. در این شرایط باید گفت که انتخاب شهردار رشت وارد شرایط پیچیده و مبهمی شده است.

اینها تنها بخشی از سوالاتی است که با رفتار روزهای اخیر شورانشینان به ذهن می رسد و انتظار می رود اگر “زمان” کافی وجود دارد “خانم سخنگو” به این سوالات پاسخ دهند! البته این شنیده ها به هیچ عنوان به طور قطعی تایید نمی شوند.