ناصر حاج محمدی طی نشستی با دکتر جعفر زاده نماینده مردم فهیم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

حرف تازه – ناصر حاج محمدی طی نشستی با دکتر جعفر زاده نماینده مردم فهیم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.