جلسه شورای معاونین شهرداری رشت از سری جلسات منظم شهردار رشت با حضور معاونین، مدیران مناطق و ستادی شهرداری در روز پنجشنبه ۱۴ شهریور برگزار شد.

حرف تازه – جلسه شورای معاونین شهرداری رشت از سری جلسات منظم شهردار رشت با حضور معاونین، مدیران مناطق و ستادی شهرداری در روز پنجشنبه ۱۴ شهریور برگزار شد.