جلسه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز در دفتر معاونت معماری و شهر سازی شهرداری رشت برگزار شد.

حرف تازه – جلسه بررسی و آسیب شناسی ساخت و سازهای غیرمجاز با حضور جمعی از مدیران شهرداری در دفتر معاونت معماری و شهر سازی شهرداری رشت برگزار شد.