شب گذشته تماشاخانه روباز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همراه با شب های موسیقی سنتی برگزار شد.

حرف تازه – شب گذشته تماشاخانه روباز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی همراه با شب های موسیقی سنتی برگزار شد.