ناصر حاج محمدی شهرداری رشت از منطقه سه شهرداری رشت بازدید و در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا شرکت نمود.

حرف تازه – ناصر حاج محمدی شهرداری رشت از منطقه سه شهرداری رشت بازدید و در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا شرکت نمود.