صبح امروز دوم تیرماه ناصر حاج محمدی شهردار رشت از منطقه یک شهرداری رشت بازدید کرد.

حرف تازه – صبح امروز دوم تیرماه ناصر حاج محمدی شهردار رشت از منطقه یک شهرداری بازدید کرد.