اولین سالگرد شهید مدافع حرم بابک نوری هریس با حضور جمعی از مردم و مسئولین برگزار شد.

حرف تازه – اولین سالگرد شهید مدافع حرم بابک نوری هریس با حضور جمعی از مردم و مسئولین برگزار شد.