نصب المانها و بنرهای مناسبتی، سیاه پوش کردن و فضاسازی لازم به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) در سطح شهر توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری انجام پذیرفت.

حرف تازه – نصب المانها و بنرهای مناسبتی، سیاه پوش کردن و فضاسازی لازم به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) در سطح شهر توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت انجام پذیرفت.