اجرای نمایش خیابانی آقا و خانم اسمیت به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در پیاده راه فرهنگی رشت با استقبال و حضور پر شور شهروندان برگزار شد.

حرف تازه – به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نمایش خیابانی آقا و خانم اسمیت در پیاده راه فرهنگی تاریخی میدان شهدای ذهاب با استقبال شهروندان برگزار شد.