عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ترمیم نوار حفاری معابر محدوده منطقه یک شهرداری رشت به روایت تصویر

حرف تازه – گزارش تصویری عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ترمیم نوار حفاری معابر محدوده منطقه یک شهرداری رشت:

             روکش آسفالت کوچه ۲۲ کوی حسینی
 

 روکش آسفالت کوچه ۲۲ کوی حسینی
 
 روکش آسفالت کوچه ۴۲ کوی حسینی
 
 روکش آسفالت کوچه پنجم اسماعیل آباد
 
 روکش کوچه ۲۲ کوی حسینی