جسد ۲ جنین در پارک سمیه بلوار لاکان رشت کشف شد.

حرف تازه – جسد ۲ جنین در پارک سمیه بلوار لاکان رشت کشف شد.

جسد این ۲ جنین برای بررسی و تحقیقات به سردخانه منتقل شد.