با آغاز اسباب کشی واحدها و معاونت های مختلف شهرداری رشت به ساختمان جدید شهرداری در میدان گیل شنیده می شود در حال حاضر نه آسانسور این ساختمان آماده به کار است و نه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ساختمان آماده است!

حرف تازه – با آغاز اسباب کشی واحدها و معاونت های مختلف شهرداری رشت به ساختمان جدید شهرداری در میدان گیل شنیده می شود در حال حاضر نه آسانسور این ساختمان آماده به کار است و نه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ساختمان آماده است!

جالب آنکه برخی واحدها نیز در حال حاضر در ساختمان جدید شهرداری مشغول به فعالیت هستند که با توجه به دمای بالای هوای در روزهای گذشته حضور در چنین وضعیتی به نوعی کار کردن با اعمال شاقه محسوب می شود.

در چنین شرایطی مشخص نیست که دلیل تاکید شهردار رشت برای انتقال پرسنل شهرداری به ساختمان جدید اما ناآماده شهرداری چیست و آیا خود شهرداری به ساختمانی که شهروندان آن را بسازند با چنین شرایطی پایان کار خواهد داد؟!

به نظر می رسد در چنین شرایطی پای یک مراسم افتتاحیه دیگر در میان باشد!

 

  • منبع خبر : سپیدخبر