به بهانه اقدامات برنامه نود برای صحنه مشکوک به آفساید بازی تراکتورسازی برابر پرسپولیس…محمدرضا میرشاه ولد این کارتون را بدون شرح در خبر ورزشی منتشرکرد. همچنین احمدرضا کاظمی طنزنویس شاخص نیز با فتوکامنت اخیر خودش به این موضوع پرداخته است.

حرف تازه – به بهانه اقدامات برنامه نود برای صحنه مشکوک به آفساید بازی تراکتورسازی برابر پرسپولیس…محمدرضا میرشاه ولد این کارتون را بدون شرح در خبر ورزشی منتشرکرد.

 همچنین احمدرضا کاظمی طنزنویس شاخص نیز با فتوکامنت اخیر خودش به این موضوع پرداخته است.