ناصر حاج محمدی شهردار رشت با صدور احکامی تغییراتی را در برخی حوزه های مدیریتی شهرداری رقم زد.

اختصاصی حرف تازه – ناصر حاج محمدی شهردار رشت با صدور احکامی تغییراتی را در برخی حوزه های مدیریتی شهرداری رقم زد.

بر این اساس میثم حرفت خواه به ریاست سازمان عمران و بازآفرینی شهری رسید و جانشین هومن روایی در این مسئولیت شد.

سجاد حسینی از فعالان شناخته شده محیط زیست به سرپرستی کود آلی رسید. پیش از این نیز آرش جهانگیری از مدیران خوشنام شهرداری رشت عهده دار این مسئولیت بود.

محمد نوری هریس نیز به ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر رسید تا پیمان پارسا نیز از این حوزه به راس شهرداری منطقه سه انتقال یابد.

نیما حاکم زاده نیز سرانجام حکم کارپردازی خود را دریافت کرد. پیش از این سودابه قربانی این مسئولیت را بر عهده داشت.

حرف تازه در هفته های گذشته شنیده هایی در خصوص این انتصابات منتشر کرده بود.