گفته می شود تعدادی از اعضای شورا از زمان دقیق برگزاری این جلسه مطلع نبوده اند و مکاتبه ای در خصوص برگزاری این جلسه به دستشان نرسیده است. حتی شنیده شده احمد رمضانپور که از اعضای طیف شش نفره نیز می باشد به همین علت در خارج از استان حضور داشته است. 

اختصاصی حرف تازه – اعضای شورای اسلامی شهر رشت در دوره پنجم جلسات بسیاری را لغو کرده اند. عدم حضور اعضا، خروج از جلسات و آبستراکسیون، تقابل های طیفی و جناحی خلاصه ای از روشها و دلایل لغو جلسات شورا بوده اما ظاهرا ماجرای لغو جلسه امروز کمی متفاوت بوده است.

گفته می شود تعدادی از اعضای شورا از زمان دقیق برگزاری این جلسه مطلع نبوده اند و مکاتبه ای در خصوص برگزاری این جلسه به دستشان نرسیده است. حتی شنیده شده احمد رمضانپور که از اعضای طیف شش نفره نیز می باشد به همین علت در خارج از استان حضور داشته است. 

این در شرایطی است که پیش از این زمزمه هایی مبنی بر نارضایتی رمضانپور به گوش می رسید و گفته می شد به دلیل آن که اعضا قصد ندارند ریاست هیچ کدام از کمیسیون ها را به او واگذار کنند اختلاف جدیدی میان اعضا شکل گرفته است و رمضانپور از اینکه تنها عضویت در شورای شهرستان به او برسد رضایت ندارد.

احمد رمضانپور در دو سال گذشته شورا هیچ سهمی از هیئت رئیسه شورا و ریاست کمیسیون ها نداشته است.