حرف تازه – پل خشتی پونل بر رودخانه شفارود، یکی از پل های خشتی مهم غرب گیلان است که در مسیر راه شاه عباسی قدیم ساخته شده است. اکنون یک پل بتنی عریض همعرض این پل ساخته شده که  دید پل خشتی پونل را می کاهد. طول این پل ۳۰ متر و عرض آن ۴۰/۲ […]

حرف تازه – پل خشتی پونل بر رودخانه شفارود، یکی از پل های خشتی مهم غرب گیلان است که در مسیر راه شاه عباسی قدیم ساخته شده است.

اکنون یک پل بتنی عریض همعرض این پل ساخته شده که  دید پل خشتی پونل را می کاهد.

طول این پل ۳۰ متر و عرض آن ۴۰/۲ متر و در طول دو لبه پل، دو جان پناه به ارتفاع چهل سانتی متر از آجر بنا شده است. این پل یک دهنه تمام از آجر بنا شده و چهار کنج آن چهار میله سنگی ساخته اند. عرض پل تمام با سنگ رودخانه فرش شده است.

عکسها: پویا پناهی

گیلان مصور