حرف تازه – پاکسازی روزانه حوزه خدمات شهری در مناطق پنجگانه در راستای اجرای طرح ستاد استقبال از بهار با همراهی سازمان مدیریت پسماند، سیما منظر و فضای سبزشهری  و مناطق پنجگانه شهرداری رشت ادامه یافت. این طرح به صورت هفتگی در رشت اجرا شده است.                    […]

حرف تازه – پاکسازی روزانه حوزه خدمات شهری در مناطق پنجگانه در راستای اجرای طرح ستاد استقبال از بهار با همراهی سازمان مدیریت پسماند، سیما منظر و فضای سبزشهری  و مناطق پنجگانه شهرداری رشت ادامه یافت.
این طرح به صورت هفتگی در رشت اجرا شده است.