با ارسال نامه ای از سوی ۸ عضو شورای رشت به علی بهارمست هرگونه عزل و نصب تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

حرف تازه – با تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر رشت هرگونه عزل و نصب در این مجموعه تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

در جلسه امروز شورای اسلامی شهر رشت ۸ عضو شورا با امضای ناما ای خطاب به علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت خواستار توقف عزل و نصب ها تا اطلاع ثانوی شده اند.

بدین ترتیب شاید جایگزینی یعقوب امیری به جای مجتبی ماه پسند در مدیریت مالی آخرین تغییر در دوران مدیریتی بهارمست باشد.

 

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه