خودخواهیهای مفرط و اصرار بر تحمیل گزینه های ناکارآمد خودی و مدرک سازی و تخریب غیراخلاقی گزینه های غیرخودی در نهایت شورای پنجم را به کنج رینگ برد و هت تریک رد صلاحیت شهرداران منتخب را به نام این جوانک های اقتدارگرا و به دور از اصول ثبت کرد!

حرف تازه – محمود باقری خطیبانی: از قدیم گفته اند تا سه نشود بازی نشود! براستی جوانهایی که آن معزول را به رشت تحمیل کردند و پس از ثبت رکورد تخلفات آن ویرانگر لام تا کام حرفی نزدند این بار با لباس شورای به اصطلاح بومی به میدان آمدند تا با حمایت های همان ویرانگر سوم و چهارم بتوانند به پارلمان محلی راه پیدا کنند.

خودخواهیهای مفرط و اصرار بر تحمیل گزینه های ناکارآمد خودی و مدرک سازی و تخریب غیراخلاقی گزینه های غیرخودی در نهایت شورای پنجم را به کنج رینگ برد و هت تریک رد صلاحیت شهرداران منتخب را به نام این جوانکهای اقتدارگرا و به دور از اصول ثبت کرد!

آری به راستی رشت چون شما را ندیده و نخواهد دید! در این وانفسای بی در و پیکر بتازید که شهر بی قلندر است!

آیا سیمای گیلان این خبر را نیز به نقل از سخنگوی شورا در شبکه استانی پخش خواهد کرد؟!!!

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه