حرف تازه – با بهره برداری از اداره پزشکی قانونی شهرستان رضوانشهر، که با حضور فرماندار این شهر و قربانی مدیرکل پزشکی قانونی استان صورت گرفت؛ نگین ساده به عنوان رئیس این اداره در رضوانشهر معرفی شد. در ادامه تصاویر مربوطه را مشاهده می کنید:

حرف تازه – با بهره برداری از اداره پزشکی قانونی شهرستان رضوانشهر، که با حضور فرماندار این شهر و قربانی مدیرکل پزشکی قانونی استان صورت گرفت؛ نگین ساده به عنوان رئیس این اداره در رضوانشهر معرفی شد.

در ادامه تصاویر مربوطه را مشاهده می کنید: