امیر حسین علوی طی مصاحبه ای با اشاره مستقیم به نامزدهای موجود سمت شهرداری رشت گزینه های موجود را فاقد توانمندی دانسته و با صفت کم وزن آنها را خطاب کرد!

حرف تازه – روز گذشته شاهد انتشار مصاحبه ای از سوی رییس شورای شهر رشت در خصوص انتخاب شهردار رشت بودیم. امیر حسین علوی در این مصاحبه با اشاره مستقیم به نامزدهای موجود سمت شهرداری رشت گزینه های موجود را فاقد توانمندی دانسته و با صفت کم وزن آنها را خطاب کرد!!

این در حالی است که وی در جایگاه ریاست شورا مدیریت انتخاب این افراد به عنوان گزینه های نهایی تصدی شهرداری رشت را با نظر همه اعضای شورای شهر بر عهده داشت و این اظهار نظر تعجب آور در خصوص پروسه ای که خود نیز بخشی از اجرای آن را برعهده داشت جای بسی تعجب است!!

آقای علوی باید پاسخگو باشد که چرا و چگونه با وجود عدم اعتقاد به این افراد آنها را به عنوان گزینه تصدی شهرداری رشت تعرفه کرده است و در این بین با وجود نظر منفی در مورد توانایی وصلاحیت آنها چطور از جایگاه ریاست شورا به عنوان ناظر ارشد بر این پروسه پیش از انتخاب این افراد نظر خود را اعلام نکرده بود؟؟

اما این اظهار نظر علوی را می توان اقدامی هوشمندانه جهت ورود به مرحله جدید دانست در واقع انجام این مصاحبه پیامی به هم پیمانانش بود تا با عبور از گزینه های فعلی که به اجبار در مقطع مشخص از آنها حمایت نمود شاید به دو هدف احتمالی برسد:

هدف اول: طولانی تر کردن پروسه انتخاب شهردار به امید ایجاد شکاف در تیم اکثریت

هدف دوم: تعرفه کردن گزینه سرسپرده خود در مدت زمان به دست آمده و عبور از بهزاد نیک فهم گزینه تعرفه شده بهراد ذاکری و مسعود موسوی گزینه مد نظر رسولی

با توجه به آرایش طیف مقابل و شفافیت در مواضع و گزینه نهایی آنها، باید دید رئیس جوان شورا بهزاد نیک فهم و مسعود موسوی را انتخاب خواهد کرد یا به دنبال گزینه سنگین وزن خواهد بود؟

و البته شاید اینطور نباشد…

  • منبع خبر : خبرراست