در شرایطی که برخی رسانه ها خبر از حضور رضا مسرور در منطقه آزاد کیش و استعفا از مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی میدهند گزارش های دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است وی در راس منطقه آزاد انزلی خواهد ماند و با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.

حرف تازه – در شرایطی که برخی رسانه ها خبر از حضور رضا مسرور در منطقه آزاد کیش و استعفا از مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی میدهند گزارش های دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است وی در راس منطقه آزاد انزلی خواهد ماند و با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.

شایان ذکر است در مقاطع مختلف شایعات مختلفی در خصوص مسرور مطرح گردیده و این بار نیز مساله حضور او در کیش تکذیب شده است.