با حکم بابک بهاری، بصیر رضاییان به عنوان مسئول امور اجرایی،پیگیری و هماهنگی این هیئت منصوب شد.

حرف تازه – بصیر رضاییان به عنوان مسئول امور اجرایی،پیگیری و هماهنگی این هیئت منصوب شد.

با صدور حکمی از سوی بابک بهاری رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان رشت، بصیر رضاییان مسئولیت امور اجرایی، پیگیری و هماهنگی این هیئت را بر عهده گرفت.

وی پیش از این مشاور و مسئول روابط عمومی هیئت بسکتبال شفت بود.