سجاد علیپور، مدیرمسئول پایگاه خبری خبرراست و از فعالین خوشنام رسانه، از این پس عهده دار مسئولیت مدیریت روابط عمومی هیئت بسکتبال گیلان خواهد بود.

حرف تازه – با صدور حکمی از سوی محمد رفیعی، رئیس هیئت بسکتبال گیلان، مدیر روابط عمومی این هیئت منصوب شد.

بر این اساس سجاد علیپور، مدیرمسئول پایگاه خبری خبرراست و از فعالین خوشنام رسانه، از این پس عهده دار مسئولیت مدیریت روابط عمومی هیئت بسکتبال گیلان خواهد بود.

وی مهندس برق الکترونیک و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان است و از فعالین اجتماعی استان به شمار می رود که در چندین نوبت به طور خودجوش اقدام به امورات خیرخواهانه زده است.

در کارنامه فرهنگی سجاد علیپور نزدیک به یک دهه مدیریت اجرایی مجتمع فرهنگی چند منظوره گلستان، عضویت در کارگروه مشورتی جامعه شناسی و تاریخ گیلان و مدیریت اجرایی برنامه های فرهنگی هنری موسسه خانه هنر نیایش دیده می شود.

برای این فعال رسانه ای در مدیریت روابط عمومی هیئت بسکتبال گیلان صمیمانه آرزوی موفقیت داریم.