با  حکم عادل آذر، احمد پری پور عهده دار مسئولیت مدیرکلی دیوان محاسبات گیلان شد. او پیش از این مدیرکل دیوان محاسبات مازندران بود. ایوب احمدی تاکنون این مسئولیت را در گیلان بر عهده داشت.

حرف تازه – طی حکمی از سوی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، مدیرکل دیوان محاسبات گیلان منصوب شد.

با  حکم عادل آذر، احمد پری پور عهده دار مسئولیت مدیرکلی دیوان محاسبات گیلان شد. او پیش از این مدیرکل دیوان محاسبات مازندران بود.

پیش از پری آذر، ایوب احمدی این مسئولیت را بر عهده داشت که وی اخیرا به عنوان مدیر کل جدید دیوان محاسبات آذربایجان غربی معرفی شده است.