حرف تازه : جذب سرمایه گذار بدون تغییر نگرش در میان مسئولان میسر نخواهد شد. محمد صادق حسنی با اشاره به اخباری که این روزها در مورد برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی در رسانه ها درج می شود اظهار داشت: اینکه گیلان نتوانسته تاکنون در جذب سرمایه گذار موفق باشد باید مورد واکاوی و […]

حرف تازه : جذب سرمایه گذار بدون تغییر نگرش در میان مسئولان میسر نخواهد شد.

محمد صادق حسنی با اشاره به اخباری که این روزها در مورد برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی در رسانه ها درج می شود اظهار داشت: اینکه گیلان نتوانسته تاکنون در جذب سرمایه گذار موفق باشد باید مورد واکاوی و کارشناسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی نیازمند جذب سرمایه گذار است گفت:باید پذیرفت که سرمایه گذاران سرمایه خود را وارد طرح ها و پروژه های سودآور می کنند و قطعا هیچ کسی مایل نیست که بر روی پروژه ای سرمایه گذاری کند که سود مناسبی ندارد.

ذیحساب و مدیرمالی سازمان ایران گردی و جهانگردی کل کشور با اشاره به اینکه عدم بر خورداری از سطح مدیریت اجرایی و قوی یکی از عوامل دخیل در عدم جذب سرمایه گذار در گیلان است افزود: باید اولویت بندی و تعیین نقش هر یک از عوامل اثر گذار در توسعه استان بررسی شود و با توجه به نیاز استان و جذاب کردن بسته های سرمایه گذاری نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام کرد.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران جهت ارتقای سطح رقابت پذیری و کسب سود تمایل به سرمایه گذاری در مناطق مستعد و مزیت دار هستند افزود:حال باید بررسی شود که چرا گیلان با این همه مزیت برای سرمایه گذاران جذاب نیست.
وی تاکید کرد:جذب سرمایه گذار بدون تغیر نگرش در میان سیاستمداران و کارشناسان برای رفع قوانین دست وپا گیر و ایجاد بستر مناسب برای ورود آنها میسر نمی شود و تحقق این مهم نیازمند یک عزم جدی در تمام بخشهای دولتی و خصوصی استان است.