با ابلاغ استاد سید مصطفی قوامی رئیس کنفدراسیون اسپوکس آسیا، مجتبی میره جینی به عنوان مسئول کمیته روابط بین الملل کنفدراسیون اسپوکس آسیا منصوب و مشغول به کار شد. 

حرف تازه – مسئول کمیته روابط بین الملل کنفدراسیون اسپوکس آسیا منصوب شد.

با ابلاغ استاد سید مصطفی قوامی رئیس کنفدراسیون اسپوکس آسیا، مجتبی میره جینی به عنوان مسئول کمیته روابط بین الملل کنفدراسیون اسپوکس آسیا منصوب و مشغول به کار شد. 

مجتبی میره جینی مسئول کمیته سابق روابط بین الملل هاپکیدو ایران بود که در حال حاضر ریاست کمیته حقوقی بین الملل فدراسیون هاپکیدو ایران و آسیا را نیز دارد.