در حالی که حدود 9 ماه است که شهر رشت در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد و شهردار ندارد شورای شهر رشت همچنان هیچ تلاش محسوسی برای تسریع این روند از خود نشان نمی دهد.

حرف تازه – در حالی که حدود ۹ ماه است که شهر رشت در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد و شهردار ندارد شورای شهر رشت همچنان هیچ تلاش محسوسی برای تسریع این روند از خود نشان نمی دهد.

گویا اعضای شورای اسلامی شهر رشت به اخطار وزارت کشور در این خصوص نیز توجهی ندارند و همچنان قصد ادامه کشمکش های طیفی و جدل های داخلی خود را دارند و شهر و مردم رشت را هم خواسته یا ناخواسته بازیچه اهداف طیفی خود کرده اند.

حتی در شرایط فعلی، گزینه های نهایی انتخاب شهردار هم به طور رسمی معرفی نشده اند که این وضعیت به خوبی نشان دهنده عدم توانایی مدیریت صحیح شهری از سوی هیئت رئیسه شوراست.

این وضعیت بلاتکلیف در شهر رشت در نهایت روز پنجشنبه گذشته منجر به اخطار وزارت کشور در جهت عدم اجرای وظایف قانونی شد و ادامه این روند می تواند به انحلال شورا نیز ختم شود که البته با توجه به ناکارآمدی شورای پنجم رشت شاید بهتر است هرچه زودتر وزارت کشور، انحلال این شورا را اعلام کند و به بیان خودمانی تر در این شورا را گل بگیرد.

شایان ذکر است امروز بهراد ذاکری اعلام کرد: موضوع انتخاب ۵ گزینه نهایی شهرداری رشت با توجه به این که در جلسه ای غیر رسمی صورت گرفته فاقد وجاهت قانونی است.